Aplikační rozhraní informačního systému registru smluv (ISRS)

Podrobný popis aplikačního rozhraní včetně XSD šablon povolených pokynů naleznete v souboru pod tímto odkazem. Následující text uvádí pouze stručně nejdůležitější principy komunikace externí aplikace s ISRS.

1) Příjem zpráv

ISRS přijímá pokyny k provedení operací výhradně jako zprávy dodané do určené datové schránky s identifikátorem whbt3kp. Všechny přijímané zprávy mají v tomto směru společné rysy. Jednou datovou zprávou je možné zadat pouze jednu operaci. V příloze datové zprávy může být tedy právě jedna příloha předepsaného typu XML. Očekává se, že XML zprávy bude vloženo s typem dmFileMetaType = main. Další přílohy smlouvy budou vloženy s typem dmFileMetaType = enclosure. Pokud v příloze datové zprávy typu main nebude nalezeno žádné XML odpovídající názvem jedné z definovaných operací, bude celá zpráva odmítnuta jako neznámá. Pokud odesílatel vloží do datové zprávy další přílohy, které nejsou uvedeny v XML zprávy (např. průvodní dopis v PDF nebo cokoli dalšího), ISRS bude další přílohy ignorovat. Pokud odesílatel nevloží do datové zprávy všechny přílohy, které jsou uvedeny v XML zprávy, bude zpráva zamítnuta s chybovou odpovědí. Všechny přílohy datové zprávy se očekávají v elementu dmEncodedContent.

Externí aplikace odesílá datovou zprávu pomocí aplikačního rozhraní Informačního systému datových schránek (ISDS), které je popsáno v Provozním řádu ISDS.

2) Povolené typy operací

Obecně platí, že subjekt, který zadává pokyn k provedení operace se nemusí v metadatech sám identifikovat, protože jeho identifikace je odvozena z datové schránky, ze které ISRS datovou zprávu s pokynem obdržel.

 • Zveřejnění záznamu
 • Přidání přílohy
 • Modifikace záznamu
 • Znepřístupnění záznamu
 • Zmocnění k publikaci
 • Zrušení zmocnění k publikaci

3) Povolené formáty dokumentů

ISRS přijímá ke zveřejnění pouze soubory ve formátech v níže uvedené tabulce. Systém nekontroluje, zda soubor obsahuje textovou vrstvu. Antivirová a integritní kontrola je prováděna v perimetru Informačního systému datových schránek (ISDS). S ohledem na omezení velikosti datové zprávy v ISDS je maximální velikost příloh v jedné datové zprávě omezena na 20 MB.

Název formátu Přípona
Portable Document Format PDF
Word 97-2003 DOC
Office Open XML DOCX
Rich Text Format RTF
OpenDocument Text ODF
Plain Text TXT

4) Potvrzení o provedení operace (např. o zveřejnění)

Na každou přijatou datovou zprávu ISRS odpovídá buď potvrzením o úspěšném zpracování nebo oznámením o chybě. Kromě PDF verze odpovědi je přiloženo též strojově čitelné potvrzení o provedení či odmítnutí operace z důvodů chyby. Odpověď je odesílána do datové schránky, ze které byl pokyn odeslán. Volitelně je též totožná odpověď odeslána na emailovou adresu, která byla uvedena v pokynu. V případě zveřejnění či modifikace smlouvy je potvrzení o zveřejnění zasíláno též ostatním smluvním stranám, za předpokladu, že v metadatech smlouvy byly uvedeny identifikátory jejich datové schránky. V případě pokynu ke zveřejnění smlouvy budou součástí odpovědi všechna metadata záznamu + identifikátor záznamu, jeho kontrolní součet (hash) a kryptografické prvky zajišťující integritu a původ dat (el. značka + časové razítko).

Potvrzení o zveřejnění smlouvy bude zasíláno navíc i všem uvedeným smluvním stranám do jejich datových schránek (za předpokladu, že metadata smlouvy obsahovaly identifikátory datových schránek protistran) a navíc volitelně emailem na adresu uvedenou v pokynu.

Pro usnadnění zpracování odpovědí, které generuje ISRS a odesílá je do datové schránky, ze které obdržel pokyn k provedení operace, jsou zavedena následující pravidla práce s údaji v obálkách odpovědních datových zpráv.

 • Do pole „věc“ odpovědní datové zprávy je doplňována „věc“ z iniciační datové zprávy.
 • Do pole „vaše číslo jednací“ je vkládána hodnota „naše číslo jednací“ z iniciační datové zprávy.
 • Do pole „vaše spisová značka“ je vkládána hodnota „naše spisová značka“ z iniciační datové zprávy.
 • Do pole „naše číslo jednací“ je vkládán identifikátor iniciační datové zprávy.
 • Do pole „naše spisová značka“ je vkládán identifikátor záznamu (pokud je znám).